Kontakt

LECHJAN GRUPA s.c.
ul. Męczeństwa Narodów 1a
Brzezinka
32-600 Oświęcim

tel. 33 843 28 05
fax 33 843 37 97

email: lechjan@lechjan.com.pl

DNI OTWARCIA:
Oświęcim-Brzezinka
ul. Męczeństwa Narodów 1A

pon. – pt.:  9:00 – 15.30
sob.: 9:00 – 12:00

Tychy, Śląska Giełda Kwiatowa
ul. Sadowa12 (obok stacji „Orlen”)

wtorek: 4:00 – 11:00
czwartek: 4:00 – 11:00
sobota: 4:00 – 10:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LECHJAN GRUPA s.c. z siedzibą ul. Męczeństwa Narodów 1a Brzezinka, 32-600 Oświęcim, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.


Polityka prywatności
LECHJAN GRUPA s.c. z siedzibą w Brzezince


1. Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej LECHJAN GRUPA s.c. stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej,
2. Podstawa zbierania i przetwarzania danych osobowych jest oparta na Rozporządzeniu Nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz na ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz.1000), zwanej dalej Ustawą
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez LECHJAN GRUPA s.c. jako Administratora, jedynie w związku ze świadczonymi usługami sprzedażą kwiatów sztucznych
4. LECHJAN GRUPA s.c. dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Osoba korzystająca z usług świadczonych przez LECHJAN GRUPA s.c. dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w związku ze świadczonymi usługami.
6. Brak udostępnienia danych osobowych przez osobę w związku ze świadczonymi usługami jest podstawą do odstąpienia od wykonywania tych usług przez LECHJAN GRUPA s.c..
7. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych przez LECHJAN GRUPA s.c. jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania.
8. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie pracownicy LECHJAN GRUPA s.c. wykonujący usługi.
9. W niezbędnym zakresie dane osobowe w związku z realizacją usług mogą być przekazane zleceniobiorcom świadczącym na rzecz LECHJAN GRUPA s.c., z którymi LECHJAN GRUPA s.c. współpracuje.
10. Dane osobowe uzyskane przez LECHJAN GRUPA s.c. w związku ze świadczonymi usługami są przechowywane przez okres 10 lat.
11. Uzyskane dane osobowe w ramach świadczonych usług nie są przekazywane innym podmiotom oraz państwom a także nie są profilowane w sieci.
12. LECHJAN GRUPA s.c. jako administrator, danych nie przekazuje uzyskanych danych oraz nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego.
13. LECHJAN GRUPA s.c., jako mikroprzedsiębiorca nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
14. LECHJAN GRUPA s.c. prowadzi rejestr wszelkich skarg na przetwarzanie danych osobowych.
15. Zgłoszone naruszenia podlegają bezwzględnemu zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg
16. Zgłaszanie skarg można dokonywać osobiście w siedzibie LECHJAN GRUPA s.c. w Brzezince lub listownie na adres: LECHJAN GRUPA s.c.
ul. Męczeństwa Narodów 1a
Brzezinka, 32-600 Oświęcim albo elektronicznie na adres: lechjan@lechjan.com.pl W przypadku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, LECHJAN GRUPA s.c. jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą o takim naruszeniu.
17. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od LECHJAN GRUPA s.c., jako administratora jej danymi osobowymi do:
o dostępu do swoich danych
o zmiany swoich danych
o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
o przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
o niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, LECHJAN GRUPA s.c. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe ( tzw. prawo do zapomnienia).
o złożyć skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (zwanym dalej UODO)
o złożyć skargę się bezpośrednio do sądu, z pominięciem Prezesa UODO.
18. LECHJAN GRUPA s.c., nie informuje UODO o ewentualnych naruszeniach.
19. W sprawach nieunormowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają przepisy powołanego na wstępie RODO oraz wskazanej na wstępie Ustawy.
20. Niniejsza polityka prywatności LECHJAN GRUPA s.c. obowiązuję od dnia 25 maja 2018r.

 

MAPA DOJAZDU